Kapat
MENÜYÜ KAPAT
Kategoriler
 • Kapat
  Hesabım
  Şifremi Unuttum
  Üye Ol
  Kapat
  Sepetim

  KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  İşbu Kullanıcının Kişisel Verilerinin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ARZUM”) tarafından hazırlanmıştır.

     

  Kişisel verilerin toplanma ve/veya aktarım amacında bir değişiklik olması durumunda ve kişisel veri toplama yöntemine ilişkin ileride yapılacak herhangi bir değişiklik doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında gelebilecek olan değişiklikler ve zaman zaman işbu Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler kapsamında olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’ni güncelleme hakkını saklı tutarız.

   

  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki bilgileri içerecektir:

  İletişim Bilgileri: E-posta adresi.

  Diğer Bilgiler: Kullanıcıların talep etmesi halinde kullanıcının belirleyeceği bir takma adı ve fotoğrafı.

   

  • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

  Kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olan Room701, Building3, More Center, No.87 GuDun Road,Xihu District,Hangzhou City, PRC  adresinde mukim Hangzhou T u y a Technology Co. Ltd. (“T U Y A”) tarafından işlenmektedir. T U Y A kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyebildiği ve veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olduğundan ötürü Veri Sorumlusu sıfatını haizdir. T U Y A Kanun’a ve GDPR (Avrupa Veri Koruma Tüzüğü)’a uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve doğrultular dışında kullanılmamaları şartıyla veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması ve uygulanmasına yönelik Kanunun 5. ve 6. maddeleri mucibince işlenecektir.

   

   (2) Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Amaçlar ve Hukuki Sebepler

  Kişisel verileriniz; Talep ettiğiniz hizmetin sizlere sunulabilmesini sağlamak ve Tarafınızla iletişim kurulmasını sağlamak amaçlarıyla işlenmektedir.

  Kişisel veriler, KVKK'nın 5. Maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak toplanacaktır:

  Kişisel verilerin toplanması, bir hakkın doğması, kullanılması ve korunması için zorunlu olması.

  Verilerin toplanması işlemi, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için gerekli olması.

   

   (3) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlere, usullere ve amaçlara göre işlenen kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 8. maddesinde belirtilen işleme koşulları ve amaçları dahilinde ARZUM’a aktarılamaktadır. ARZUM tarafında kullanıcılara ait herhangi bir kişisel veri işlenmemektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verilerileriniz sadece T U Y A tarafından işlenmektedir.

   

  Yurt Dışına Aktarım

  Kişisel verileriniz, T U Y A’nın Room701, Building3, More Center, No.87 GuDun Road,Xihu District,Hangzhou City, PRC  adresinde mukim ve Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş yabancı bir tüzel kişi olması ve veri merkezinin Almanya’da bulunmasından nedeniyle açık rızanız alınarak yurt dışına aktarılacaktır.

   

   (4) Kişisel Verilerinizin Toplanması Yöntemi

  Kişisel verileriniz, elektronik olarak T U Y A tarafından oluşturulan ve yönetilen mobil uygulama vasıtasıyla T U Y A tarafından toplanacaktır.

   

   (5) Haklarınız

  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi gerçek kişiler:

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kişisel verilerinizin kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini
  3. f) Kişisel verileriniz üzerinde yapılan düzeltme, silme, anonim hale getirme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahiptir.

   

  Her ne kadar veri kayıt sistemini kuran ve yöneten T U Y A olsa da kullanıcıların Türkiye’de bulunması nedeniyle muhatabı ARZUM’dur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 kapsamında, ilgili kişi olarak sizer haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ARZUM tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Flatofis Binası, Otakçılar Caddesi, Numara 78, Kat 1, B Blok, Numara B1B, Eyüp 34050 İstanbul/ Türkiye” adresine postalayarak veya; Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak; Arzum@hs02.kep.tr adresindeki ilgili e-postaya gönderilmek suretiyle veya elektronik posta adresimiz: kvkk@arzum.com ile iletilebilirsiniz. Taleplerinizi ARZUM’a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

   

  Bilginize sunarız.