sadsad x
asdasd
3+1 Garanti Kampanyası Ürün Kayıt Formu
Severek, beğenerek aldığınız Arzum ürünlerini kaydettirin. Ürünlerimize duyduğumuz güvenin göstergesi olan 3 yıllık garantiyi, sizin için 4 yıla uzatalım. unutmayın, Kayıt işlemi bir kaç dakika, ek garanti 1 sene sürüyor.
Formu doldurmadan önce lütfen Kampanya Koşullarını dikkatlice okuyunuz.
Genel Bilgiler
Ürün Bilgileri
Seri Numaramı Nereden Bulabilirim ?
Fatura tarihini giriniz.
Ürünü satın aldığınız bayinin düzenlemiş olduğu Faturanızı yükleyiniz.
Sadece jpg ve png uzantılı dosyalar eklenebilir.
Ürün ile birlikte verilen Garanti Belgenizi yükleyiniz.
Sadece jpg ve png uzantılı dosyalar eklenebilir.

Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, ARZUM şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve izin veriyorum. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini arzum@arzum.com adresinden veya 0850 222 1 800 numaralı çağrı merkezinden iletebilir ve üyeliğini iptal edebilir.

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ARZUM A.Ş. (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği için hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, ARZUM A.Ş. ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem göstermekteyiz. KVK Kanunu’nda (bazı yerlerde sadece ilgi kanunu, bazı yerlerde de hem ilgi kanunun, hem ilgili mevzuatın ve hem de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarının hepsini birden ifade eder) tanımlı şekli ile ARZUM A.Ş, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda anlatıldığı gibi işlemektedir.

A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, örneğin Şirketimizin ‘’müşteri memnuniyeti ve şikâyetleri’’ ile ilgili olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilecektir; şikâyetin giderilip giderilmemesi ve tekrarının meydana gelip gelmediğini kontrol amacıyla işlenebilecektir; internet sitesi üzerinden yapılan alışveriş işleminin ifası için işlenebilecektir; kampanyalarda ilgili kişilerin haberdar edilmesi için işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.