Kapat
MENÜYÜ KAPAT
Kategoriler
 • Kapat
  Hesabım
  Şifremi Unuttum
  Üye Ol
  Kapat
  Sepetim

  ÖNEMLİ! Lütfen sayfanın tamamını okuyarak alt kısımda yer alan onay kutucuğunu tıklayınız

  TÜKETİCİLERİN KİŞİ
  SEL VERİLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  İşbu Tüketicilerin Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e (Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır.

   

  Tebliğ aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında, (1) veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğinin, (2) kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğinin, (3) kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğinin, (4) kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebeplerinin (5) ilgili kişinin Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer haklarının bildirilmesi gerektiğini söylemekte olup; ARZUM Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına tam bir uyum içerisinde hareket etmekteyiz; bu kapsamda, Kanun’da tanımlı şekli ile tarafımız “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, yine Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü, işbu Aydınlatma Metni ile, Kanun ve Tebliğ’e uygun olarak, yerine getirmekteyiz.

   

  İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgili kişisel veri sahiplerinin değişikliğe ilişkin rızası doğrultusunda her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini www.arzum.com.tr linkinden kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

   

  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

   

  Tüketiciler için : Kimlik: * ad - soyad, doğum tarihi; İletişimcep telefonu numarası, * ev adresi, * e posta adresi; Finans: * kredi kartı bilgileri. 

   

  Bu kişisel verilerinizin (1) hangi amaçla işleneceğini, (2) kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, (3) toplanma yöntemi ve hukuki sebeplerini ve (4) haklarınızı aşağıda bilginize sunarız:

   

  (1) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

   

  Tarafımız, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, açık rızanızın alınması sonrasında işlenecektir.

   

  Tüketiciler için: satış konusu ürünün tüketiciye teslim edilmesi; * tüketicinin kampanyalar hakkında bilgilendirilmesi; *satış ve/veya reklam konusu ürünün hedef kitlesinin belirlenmesi. 

   

  Söz konusu kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde yok edilecektir.

   

  (2) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

   

  Tarafımızdan, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. 

   

  (3) Kişisel Verilerinizin Toplanması

   

  Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrimiçi ve çevirim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.

   

  (4) Haklarınız

   

  Kanun’un 11. maddesi kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, sizlere veri sorumlusuna/tarafımıza başvuru hakkı tanınmıştır. Bu hakkınızın kapsamı; (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı, (d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı, (e) Kanunun yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı, (g) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı, (ğ) kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkıdır.

   

  Tarafımızın Kanun ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuata ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi * şahsen (şahsen  başvuru için adresimiz Flatofis Binası, Otakçılar Caddesi, Numara 78, Kat 1, B Blok, Numara B1B, Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye.), * yazılı  olarak (yazılı başvuru için adresimiz Flatofis Binası, Otakçılar Caddesi, Numara 78, Kat 1, B Blok, Numara B1B, Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye.), *kayıtlı elektronik posta olarak (kayıtlı elektronik posta adresimiz Arzum@hs02.kep.tr (Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)) veya * elektronik posta olarak (elektronik posta adresimiz kvkk@arzum.com (Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.)) bizlere iletebilirsiniz.

   

  Başvurunuzda; adınız, soy adınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz / pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz / telefon numaranız / faks numaranız, talebiniz ve başvurunuz yazılı ise imzanızın yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

   

  (5) Saklama ve imha:

   

  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca saklanmakta, süre sonunda ise anonim hale getirilmekte veya yok edilmektedir:

   

  SÜREÇ

  SAKLAMA SÜRESİ

  İMHA SÜRESİ

  Sözleşme sürecinin bir bölümü ve

  sözleşmenin muhafazası

  İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler

  İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Ödeme işlemleri

  İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Log/Kayıt/Takip Sistemleri

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  İlgili kişisel verinin Türk Ceza Kanunu veya sair ceza hükmü getiren mevzuat kapsamında bir suça konu olması

  Dava zaman aşımı müddetince

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Müşteri verileri

  Kayıt altına alınmasına müteakip 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Her türlü doküman dosyalanması

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

   

   

  Bilgilerinize.

   

  Yukarıda detayları yer alan Tüketicilerin Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.

   

   

   

   

  AÇIK RIZA

   

  Arzum Tüketicilerin Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni’nde açıkça belirtilen kişisel verilerimin, metinde yer alan hukuki sebep ve amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve yine bu metinde yer alan usulde aktarılmasına özgür irademle açık rıza veriyorum.