Kapat
MENÜYÜ KAPAT
Kategoriler
 • Kapat
  Hesabım
  Şifremi Unuttum
  Üye Ol
  Kapat
  Sepetim

  Arzum x Vahaa App Veri Gizliliği Bildirimi

  GİRİŞ

  Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ARZUM” veya“biz” veya “bizi/bize” veya “bizim”) tarafından işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilgi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (bundan böyle hepsi birlikte “Türk Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, Arzum x Vahaa uygulamasını kullanmanız, uygulama üzerinden yönetilebilen cihazı satın almanız sebebiyle aramızdaki sözleşmenin ifası sırasında müşteri sıfatıyla bizimle iletişim kuran gerçek kişilere (“İlgili Kişiler”) ait kişisel veriler Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca işlenmeli ve korunmalıdır.

  ARZUM olarak, İlgili Kişiler’e ait tüm kişisel verileri Türk Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olarak işlemeyi, bu verilerin güvenliğini sağlamayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. İlgili Kişiler’in, kişisel verilerini, aramızdaki sözleşmenin yürütümü ve müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla nasıl işleyeceğimizi anlayabilmeleri için hazırlanmıştır.

  Kişisel verilerin toplanma ve/veya aktarım amacında bir değişiklik olması durumunda ve kişisel veri toplama yöntemine ilişkin ileride yapılacak herhangi bir değişiklik doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında gelebilecek olan değişiklikler ve zaman zaman işbu Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler kapsamında olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’ni güncelleme hakkını saklı tutarız.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YASAL OLARAK İŞLENMESİ

  İlgili Kişiler’e ait kişisel veriler, hem ARZUM ile aralarındaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) sebebiyle, hem de ARZUM’un meşru menfaatleri (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda işlenmektedir. Buradaki sözleşmenin ifası için gerekli olma ve meşru menfaat hallerini daha iyi izah etmek gerekirse, ARZUM’un taraf olduğu sözleşmenin performansını idare etmesi, müşterilerinin satın aldığı cihazların ve Arzum x Vahaa uygulamasının taahhüt edildiği şekilde çalışmasının sağlanması ARZUM’un meşru menfaatidir.

  İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler:

  Kimlik Bilgileri: Ad – Soyad,

  İletişim Bilgileri: E-posta adresi.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI

  Kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi,

  KİŞİSEL VERİ KAYNAKLARI

  Yukarı belirtilen kişisel verileri, ARZUM ile sözleşmeye taraf olan İlgili Kişiler’den, bir mal veya hizmet satın almaları ya da uygulamayı ziyaret etmeleri sırasında toplanmaktadır.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARILIYOR ?

  Aramızdaki sözleşmesel ilişkinin yönetimiyle ilgili olarak kişisel veriler, bir hizmet ve gizlilik sözleşmesi ile hizmet aldığımız ve bizim adımıza veri işleyen Arzum x Vahaa uygulamasını geliştiren ve işletenn hizmet sağlayıcımız VAHAA Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji A.Ş. ile paylaşılmaktadır. İlgili Kişiler’in kişisel verileri, veri işleyenlerimiz haricindeki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

  Yurt Dışına Aktarım

  İlgili Kişiler’in kişisel verileri, hizmet sağlayıcımız VAHAA Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi’nin Amazon Web Services kullanması ve bu alt yapının veri merkezinin yurt dışında bulunması nedeniyle açık rızanız alınarak yurt dışına aktarılacaktır.

  KİŞİSEL VERİLERİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ

  İlgili Kişiler’in kişisel verilerini, üyeliğiniz süresince muhafaza edilmektedir. ARZUM ve İlgili Kişiler arasındaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren, İlgili Kişiler’e ait kişisel verileri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda belirlenen zamanaşımı sürelerine uygun şekilde, kendi meşru menfaatlerimiz (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda 10 (on) sene saklanmaktadır. Ancak sözleşmenin sona ermesinden sonraki 10 (on) senelik saklama süresi içerisinde kişisel verileri, yetkilendirme kısıtı uygulayarak, yalnızca belirli kişilerin erişebileceği şekilde muhafaza ediyoruz.

  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENDE TUTULMASI

  İlgili Kişiler’in kişisel verilerinin güvende tutulması bizim önceliğimizdir. Kişisel veriler; tarafımızca veya dikkatle seçilmiş, bir hizmet ve gizlilik sözleşmesiyle bize veri işleyen sıfatıyla hizmet veren hizmet sağlayıcımız VAHAA Dikey Tarım Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi tarafınca güvenli bir şekilde saklanır. Kişisel verilerin, kaybı ve istismarının yanı sıra, yetkisiz erişim veya ifşaya karşı güvende tutmak için oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlarız. Güvenlik anlamında aldığımız teknik ve idari tedbirlerin, Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca alınması gerektiği belirtilen tedbirleri karşılamasına özen gösteririz.

  İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

  Türk Veri Koruma Mevzuatı uyarınca İlgili Kişiler, herhangi bir zamanda ARZUM’a başvurarak kendileriyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, İlgili Kişi olarak sizer haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ARZUM tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Flatofis Binası, Otakçılar Caddesi, Numara 78, Kat 1, B Blok, Numara B1B, Eyüp 34050 İstanbul/ Türkiye” adresine postalayarak veya; Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak; arzum@hs02.kep.tr adresindeki ilgili e-postaya gönderilmek suretiyle veya elektronik posta adresimiz: kvkk@arzum.com ile iletilebilirsiniz. Taleplerinizi ARZUM’a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

  Bilginize sunarız.